Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 1. Bắt đầu sử dụng

1. Bắt đầu sử dụng


                                                                         


1. Cài đặt và kết nối dữ liệu

Hướng dẫn các bước để cài đặt và kết nối dữ liệu

trên máy chủ và máy trạm
                                   

2. Khai báo danh mục và số dư

  Hướng dẫn khai báo các danh mục và số dư     

để bắt đầu làm việc

                                    

3. Phân quyền sử dụng

Hướng dẫn thêm mới người dùng

 và phân quyền sử dụng cho người dùng


Xem thêm