Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 623, 627, 641, 642             Nếu giá trị còn lại nhỏ

Nợ TK 242                                  Chi phí trả trước dài hạn (nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ)

Nợ TK 214                                  Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Có TK 211                              TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)   

Các trường hợp chuyển TSCĐ thành CCDC:

 1. Khi có quy định mới về tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ, TSCĐ hiện thời không còn đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ
 2. Khi có đánh giá lại đánh giá lại TSCĐ (đánh giá lại theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức lại hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp) và TSCĐ không còn đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ.

Ví dụ

Ngày 20/01/2016, chuyển máy tính xách tay của phòng Kế toán (Nguyên giá: 30.000.000, sử dụng từ 01/05/2014) thành công cụ dụng cụ sử dụng tại phòng Hành chính (do doanh nghiệp chuyển đổi hình thức và thực hiện đánh giá lại).

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Chuyển các TSCĐ không đủ điều kiện ghi nhận theo quy định thành công cụ, dụng cụ" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
 • Bước 1: Ghi giảm TSCĐ:
  • Vào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm. 
  • Chọn lý do ghi giảm là Chuyển TSCĐ thành CCDC.
  • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK242.
  • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do chuyển thành CCDC.
  • Nhấn Cất.
 • Bước 2: Ghi tăng CCDC 
  • Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Ghi tăng CCDC hàng loạt trên thanh tác nghiệp (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Công cụ dụng cụ\Ghi tăng CCDC hàng loạt).
  • Lựa chọn thông tin Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ. 
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ ghi giảm TSCĐ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. 
  • Tích chọn chứng từ và nhấn Chọn. => Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin tài sản trên chứng từ ghi giảm TSCĐ sang chứng từ ghi tăng hàng loạt CCDC.
  • Khai báo thêm các thông tin về loại CCDC, lý do ghi tăng, ngày ghi tăng, số kỳ phân bổ,...
  • Khai báo lại thông tin đơn vị sử dụng CCDC (nếu có thay đổi).
  • Nhấn Ghi tăng.


Xem thêm