Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Hướng dẫn nghiệp vụ > TSCĐ > Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận

Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận


Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển TSCĐ giữa các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, thủ trưởng đơn vị ra lệnh điều chuyển TSCĐ
  2. Căn cứ vào lệnh điều chuyển, kế toán hoặc bộ phận có TSCĐ bị điều chuyển sẽ lập biên bản giao nhận TSCĐ
  3. Sau khi TSCĐ đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, kế toán trưởng, thủ trưởng đơn vị, người giao, người nhận TSCĐ cùng ký vào biên bản giao nhận TSCĐ
  4. Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán ghi vào sổ TSCĐ

Ví dụ

Ngày 03/03/2017, giám đốc yêu cầu chuyển màn hình Samsung 40 inches từ phòng Giám đốc sang phòng Kế toán 

Xem phim hướng dẫn 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Điều chuyển TSCĐ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp" được thực hiện trên phần mềm như sau:
  • Vào phân hệ Tài sản cố định\tab Điều chuyển, chọn chức năng Thêm. 
  • Nhập thông tin tài sản bị điều chuyển từ phòng ban nào đến phòng ban nào, sau đó nhấn Cất.


Xem thêm