Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép khai báo thông tin liên quan đến hoá đơn GTGT như: mẫu hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, ngày hoá đơn...phục vụ cho việc xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.

Áp dụng với các chứng từ: Chứng từ bán hàng, chứng từ giảm giá hàng bán, chứng từ trả lại hàng mua.

Cách thao tác

  • Trường hợp bán hàng xuất luôn hóa đơn kế toán sẽ thực hiện như sau:
  • Sau khi Cất chứng từ bán hàng, chọn chức năng Cấp số HĐ trên thanh công cụ (riêng với các chứng từ bán hàng cần phải tích chọn thông tin Lập kèm hoá đơn thì chương trình mới hiển thị chức năng Cấp số HĐ)
  • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.


  • Trường hợp bán hàng không xuất luôn hóa đơn
  • Chọn chứng từ bán hàng cần xuất hóa đơn trên tab Bán hàng.
  • Nhấn chuột phải, chọn Lập hóa đơn.
  • Kiểm tra hoá đơn cần lập, sau đó nhấn Cất.
  • Chọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ.
  • Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.


Lưu ý: Để thực hiện chức năng cấp số hoá đơn cho chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán và trả lại hàng mua, cần phải thực hiện việc khai báo mẫu hoá đơn, đăng ký sử dụng mẫu hoá đơnthông báo phát hành sử dụng mẫu hoá đơn trên phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn.Xem thêm