Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Cho phép lập chứng từ bán hàng từ các đơn đặt hàng đã được lập trên tab Đơn đặt hàng.

Cách thao tác

  • Khi khai báo mới một chứng từ bán hàng, nhấn vào biểu tượng để thiết lập chế độ lập từ đơn đặt hàng.
  • Nhấn vào biểu tượng để chọn đơn đặt hàng.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng:
    • Nếu chứng từ bán hàng được lập từ một đơn đặt hàng, kế toán chọn đơn đặt hàng tại mục Tìm kiếm theo.
    • Nếu chứng từ bán hàng được chọn từ nhiều đơn đặt hàng, kế toán thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn đặt hàng tại mục Hoặc, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn các mặt hàng được bán theo đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý.
  • Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin các mặt hàng vừa được chọn ra chứng từ bán hàng.
  • Khai báo các thông tin còn thiếu trên chứng từ bán hàng, sau đó nhấn Cất.

Xem thêm

Tìm nhanh đơn đặt hàng

Tìm nhanh đối tượng (khách hàng)Xem thêm