Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh sản xuất (hoặc vào tab Lệnh sản xuất, nhấn Thêm).
2. Khai báo thông tin chi tiết về lệnh sản xuất:
  • Tab Thành phẩm: chọn các mặt hàng sẽ được sản xuất theo lệnh đã lập.
  • Tab Định mức xuất NVL cho thành phẩm...: chọn các nguyên vật liệu cùng số lượng cần xuất để sản xuất ra thành phẩm. => Nếu khi khai báo thành phẩm trên danh mục Vật tư hàng hoá, có khai báo thông tin trên tab Định mức nguyên vật liệu thì chương trình sẽ tự động liệt kê các nguyên vật liệu cùng số lượng cần thiết để sản xuất ra thành phẩm.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý:
Xem thêm