Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Khi lập chứng từ xóa hóa đơn cho phép lấy hóa đơn xóa bỏ từ MeInvoice

Khi lập chứng từ xóa hóa đơn cho phép lấy hóa đơn xóa bỏ từ MeInvoice


1. Mục đích

Giúp Khách hàng lập được chứng từ Xóa hóa đơn điện tử đã tồn tại trên meInvoice.vn để đảm bảo tờ khai thuế GTGT và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên dữ liệu MISA SME.NET 2019 được chính xác và đầy đủ.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Trường hợp kế toán đã lập chứng từ Xóa hóa đơn trên phần mềm MISA SME.NET2019. Do kế toán trưởng phát hiện số liệu hiện tại không đúng nên cần phục hồi dữ liệu tại thời điểm trước khi lập chứng tử Xóa hóa đơn để làm lại. Tuy nhiên, khi lập lại chứng từ Xóa hóa đơn , phần mềm kiểm tra thấy hóa đơn đó đã được xóa bỏ trên meInvoice.vn (do lần nhập trước đã được đồng bộ lên meInvoice.vn) nên không cho lập lại. Dẫn đến lập Tờ khai thuế GTGTBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không hiển thị được số hóa đơn đã xóa bỏ.
  • Từ phiên bản R13: Phần mềm cho phép Khách hàng có thể lấy được chứng từ Xóa hóa đơn từ meInvoice.vn, trường hợp chứng từ xóa bỏ hóa đơn đã được lập trên dữ liệu khác hoặc được lập trực tiếp trên meInvoice.vn. Giúp kế toán có thể lập Tờ khai thuế GTGTBáo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được chính xác.

Chi tiết thay đổi:

  • Khi lập chứng từ Xóa hóa đơn đã tồn tại trên meInvoice.vn, phần mềm sẽ cảnh báo:

  • Nhấn Yes phần mềm sẽ tự động lấy hóa đơn xóa bỏ từ meInvoice.vn về, đồng thời sẽ cập nhật trạng thái hóa đơn xóa bỏ trên Hóa đơn gốc đã phát hành và kế toán có thể lập Hóa đơn thay thế .
  • Nếu nhấn No phần mềm sẽ không thực hiện lấy về.

 
Xem thêm