Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả
Khi Đăng nhập vào phần mềm hoặc Tạo mới dữ liệu kế toán, chương trình xuất hiện cảnh báo

2. Nguyên nhân
Do lỗi kỹ thuật, chương trình không thể kết nối được với máy chủ SQL server
3. Cách khắc phục
1. Nếu đang đăng nhập vào máy tính làm việc bằng tài khoản của người dùng (user) Không có quyền admin, thì cần sử dụng tài khoản của người dùng có quyền admin để đăng nhập vào máy tính. Sau đó, mở lại phần mềm MISA SME.NET 2019 để thực hiện Đăng nhập hoặc Tạo mới dữ liệu kế toán.
Lưu ý:
  • Quyền admin trên máy tính làm việc không đồng nghĩa với quyền admin của hệ thống mạng nội bộ nên không ảnh hưởng đến tính bảo mật của hệ thống.
  • Để biết người dùng nào có quyền admin của máy tính thực hiện như sau:
Kiểm tra quyền admin trên máy tính
  • Sau khi đã Đăng nhập phần mềm MISA SME.NET 2019 thành công, thì từ các lần Đăng nhập sau, có thể sử dụng tài khoản của những người dùng (user) không có quyền admin để thực hiện. (Tuy nhiên, vẫn cần có quyền administrator trên máy tính làm việc để có thể thực hiện các chức năng trên phần mềm MISA SME.NET 2019 như: in ấn, sao lưu, tạo dữ liệu kế toán...)
2. Nếu đã đăng nhập vào máy tính bằng tài khoản của người dùng Có quyền admin, nhưng chương trình vẫn thông báo lỗi như trên thì xử lý như sau:
Bước 1: Thoát phần mềm và Restart lại SQL Server

Bước 2: Tạo tài khoản SQL MISA
Xem thêm