Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lưu các bản ghi trên nhật ký truy cập dưới định dạng file xml hoặc file excel và mở lại file nhật ký truy cập đã lưu.

Cách thao tác
Thực hiện lưu và mở nhật ký truy cập như sau:

Lưu nhật ký truy cập

Mở nhật ký truy cậpXem thêm