Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Lưu ý: Nếu cho phép toàn bộ Nhân viên Kế toán được toàn quyền sử dụng các chức năng trên phần mềm thì không cần phải thực hiện Phân quyền sử dụng
1. Nội dung

Hướng dẫn phân quyền để mỗi nhân viên Kế toán chỉ được phép sử dụng các chức năng trên phần mềm tương ứng với vai trò của mình.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Thêm người dùng

Bước 2: Gán vai trò cho người dùng

Bước 3: Phân quyền cho vai trò

Bước 4: Cung cấp tài khoản đăng nhập cho Nhân viên được phân quyền
3. Lưu ý
Nếu muốn thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm