Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Danh mục > Tại sao khi bỏ tích chọn Khách hàng/Nhà cung cấp trên danh mục Nhân viên, chương trình lại yêu cầu xóa công nợ đầu kỳ của Nhân viên?

Tại sao khi bỏ tích chọn Khách hàng/Nhà cung cấp trên danh mục Nhân viên, chương trình lại yêu cầu xóa công nợ đầu kỳ của Nhân viên?


1. Mô tả
Khi sửa Nhân viên trên danh mục nhân viên, nếu bỏ tích chọn Là khách hàng/Là nhà cung cấp, chương trình xuất hiện cảnh báo.

2. Nguyên nhân
Do đã có phát sinh số dư Công nợ khách hàng/Công nợ nhà cung cấp đầu kỳ của nhân viên này, nên chương trình không cho phép bỏ tích chọn Là khách hàng/Là nhà cung cấp để tránh sai lệch giữa báo cáo công nợ và Bảng cân đối Kế toán.

3. Cách xử lý
Để bỏ tích chọn Là khách hàng/Là nhà cung cấp trên danh mục Nhân viên, kế toán cần xóa bỏ số dư công nợ khách hàng/nhà cung cấp đã phát sinh. Các bước thực hiện như sau:
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ khách hàng (hoặc tab Công nợ nhà cung cấp)
2. Xóa bỏ số dư công nợ khách hàng (hoặc công nợ nhà cung cấp) của nhân viên.

3. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên, chọn Nhân viên và bỏ tích chọn Là khách hàng (hoặc bỏ tích chọn Là nhà cung cấp).

Lưu ý: Sau khi xóa bỏ số dư công nợ khách hàng/công nợ nhà cung cấp, Kế toán cần kiểm tra lại và đảm bảo Số dư công nợ Khách hàng đầu kỳ/Số dư công nợ Nhà cung cấp đầu kỳ/Số dư công nợ nhân viên đầu kỳ phải được khai báo đầy đủ, khớp đúng với các Báo cáo tổng hợp công nợ tính đến trước ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm.


Xem thêm