Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 4. Câu hỏi thường gặp > Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ > Danh mục > Tại sao khi bỏ tích chọn Nhà cung cấp trên danh mục khách hàng, chương trình lại yêu cầu xóa công nợ đầu kỳ của khách hàng?

Tại sao khi bỏ tích chọn Nhà cung cấp trên danh mục khách hàng, chương trình lại yêu cầu xóa công nợ đầu kỳ của khách hàng?


1. Mô tả
Khi sửa Khách hàng trên danh mục khách hàng, nếu bỏ tích chọn Nhà cung cấp, chương trình xuất hiện cảnh báo.

2. Nguyên nhân
Do đã có phát sinh số dư Công nợ nhà cung cấp đầu kỳ của khách hàng này nên chương trình không cho phép bỏ tích chọn Nhà cung cấp để tránh sai lệch giữa báo cáo công nợ và Bảng cân đối Kế toán.
3. Cách xử lý
Để bỏ tích chọn Nhà cung cấp trên danh mục Khách hàng, kế toán cần xóa bỏ số dư công nợ đã phát sinh. Các bước thực hiện như sau:
1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
2. Xóa bỏ số dư công nợ nhà cung cấp của khách hàng (muốn bỏ tích chọn Nhà cung cấp).
3. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng, chọn Khách hàng và bỏ tích chọn Nhà cung cấp.
Lưu ý: Sau khi xóa bỏ số dư công nợ nhà cung cấp, Kế toán cần kiểm tra lại và đảm bảo Số dư công nợ Khách hàng đầu kỳ/Số dư công nợ Nhà cung cấp đầu kỳ phải được khai báo đầy đủ, khớp đúng với các Báo cáo tổng hợp công nợ tính đến trước ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm.


Xem thêm