Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Tập hợp toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp đã phát sinh trong kỳ tính giá thành cho từng đối tượng THCP/công trình/đơn đặt hàng/hợp đồng bán, phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi tính giá thành.
2. Các bước thực hiện
Tính giá thành giản đơn/hệ số, tỷ lệ

Tính giá thành theo công trình

Tính giá thành theo đơn đặt hàng

Tính giá thành theo hợp đồng bán
3. Lưu ý
  • Có thể xuất khẩu bảng tập hợp các khoản giảm giá thành ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu.


Xem thêm