Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 3. Hướng dẫn theo lĩnh vực > Sản xuất > Theo dõi số lượng tồn kho hàng hóa so với số lượng tồn tối thiểu

Theo dõi số lượng tồn kho hàng hóa so với số lượng tồn tối thiểu


Việc theo dõi số lượng tồn kho hàng hóa so với số lượng tồn tối thiểu được thực hiện như sau:
Bước 1: Thiết lập "Cảnh báo khi xuất quá số lượng tồn tối thiểu"
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\tab 5. Vật tư, hàng hóa.
2. Tích chọn Cảnh báo khi xuất quá số lượng tồn tối thiểu trên danh mục Vật tư, hàng hóa.
(Ảnh)
3. Nhấn Đồng ý.
Bước 2: Khai báo Vật tư hàng hóa
 • Tại ô Số lượng tồn tối thiểu: Nhập số lượng tồn tối thiểu của VTHH
Bước 3: Nhập/Xuất vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh
Các hoạt động Nhập/Xuất vật tư hàng hóa như:
  Lưu ý: Nếu xuất VTHH quá số lượng tồn tối thiểu đã thiết lập ở bước 2 thì chương trình sẽ xuất hiện cảnh báo.
  (Ảnh)
  Bước 4: Xem báo cáo Tổng hợp tồn kho
  1. Mở báo cáo Tổng hợp tồn kho.
  2. Sửa mẫu để hiển thị cột SL tồn tối thiểu.
  3. Đối chiếu cột Số lượng Cuối kỳ với cột SL tồn tối thiểu để biết VTHH đã gần tới số tồn tối thiểu chưa để báo cho các bộ phận liên quan lập chuẩn bị sản xuất để kịp đáp ứng nhu cầu của thị trường
  (Ảnh)


  Xem thêm