Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất nguyên vật liệu, hàng hoá góp vốn, đầu tư vào công ty khác

Xuất nguyên vật liệu, hàng hoá góp vốn, đầu tư vào công ty khác


Định khoản

Nợ TK 222, 228

Có TK 152, 156

Mô tả nghiệp vụ

Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu, hàng hoá đưa đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết hoặc đầu tư góp vốn vào đơn vị khác...:
  1. Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa
  2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
  5. Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào công ty liên kết

Ví dụ

Ngày 18/01/2017, xuất nguyên vật liệu góp vốn liên doanh với công ty TNHH Phú Thái:
  • Xi măng số lượng 1000kg.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác" được thực hiện trên phần mềm như sau:
  • Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho.
  • Chọn loại phiếu xuất kho là Khác (Xuất sử dụng, góp vốn ...).
  • Khai báo chứng từ xuất kho, sau đó nhấn Cất.
  • Nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu xuất kho cần in.
Lưu ý: Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi phiếu xuất nguyên vật liệu, hàng hoá đi góp vốn, đầu tư vào công ty khác được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho thực hiện việc ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.


Xem thêm