Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.1. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 > Cải tiến luồng lập hồ sơ vay vốn trực tuyến: Đưa lên web và thay đổi quy trình xét duyệt theo hướng ngắn gọn hơn

Cải tiến luồng lập hồ sơ vay vốn trực tuyến: Đưa lên web và thay đổi quy trình xét duyệt theo hướng ngắn gọn hơn


1. Mục đích

Giúp Khách hàng tiếp cận và lập hồ sơ vay trực tuyến dễ dàng hơn.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R16: Phần mềm thay đổi quy trình xét duyệt hồ sơ vay trực tuyến theo hướng ngắn gọn hơn, giảm thời gian nhập liệu, khai báo cho Khách hàng:
  • Rút bớt thông tin, các bước cần khai báo
  • Rút bớt số lượng báo cáo tài chính: Từ 4 báo cáo (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, Tổng hợp tồn kho) chỉ còn 2 báo cáo (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh).
  • Không yêu cầu phải thêm ngay báo cáo tài chính, mà sau khi lập hồ sơ vay xong Khách hàng có thể bổ sung sau,
  • Thời gian phê duyệt nhanh chóng, đảm bảo tính bảo mật cao.
  • Chi tiết các bước thực hiện xem TẠI ĐÂY.





Xem thêm