Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Giúp tạo tài khoản cho Kế toán đăng nhập vào phần mềm.
Lưu ý: Phải khai báo người dùng cho từng dữ liệu Kế toán.
1. Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng, nhấn Thêm.
  2. Khai báo thông tin người dùng:
Lưu ý:
 • Phải nhập chính xác thông tin Số điện thoại/Email của người dùng, để phục vụ đăng ký tài khoản và đăng nhập vào phần mềm.
 • Với dữ liệu sử dụng 2 hệ thống sổ, cần tích chọn hệ thống sổ cho phép người dùng làm việc.

3. Nhấn Cất.
4. Chương trình sẽ gửi email hoặc tin nhắn SMS đến địa chỉ đã khai báo ở trên để thông báo quyền truy cập cho người dùng:
 • Nếu người dùng chưa có tài khoản MISA: Nhấn Đăng ký tài khoản ngay và thực hiện đăng ký tài khoản MISA ID (theo Số điện thoại/Email đã được phân quyền). Sau đó, sử dụng tài khoản MISA ID vừa đăng ký để truy cập vào dữ liệu kế toán được phân quyền.
 • Nếu người dùng đã có tài khoản MISA: Sử dụng tài khoản MISA ID đã có để truy cập vào dữ liệu kế toán được phân quyền.

Lưu ý:
Lưu ý: Với đơn vị làm việc trong môi trường offline (mất kết nối internet hoàn toàn):
 • Khi khai báo người dùng cần khai báo bổ sung Mật khẩu (làm mật khẩu để người dùng đăng nhập vào phần mềm).

 • Người phân quyền cần thông báo cho người dùng tài khoản đăng nhập vào phần mềm:
  • Tên đăng nhập = Mã người dùng (Ví dụ: PMTAM)
  • Mật khẩu = Mật khẩu khai báo khi thêm mới người dùng


Xem thêm