Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

Định khoản

Nợ TK 6278                 

Có TK 3336                Thuế tài nguyên

Xem phim hướng dẫn 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế tài nguyên được hạch toán trên phần mềm như sau:
 • Bước 1: Hạch toán thuế tài nguyên
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:
  • Khai báo các thông tin cần thiết, sau đó nhấn Cất.
 • Bước 2: Lập tờ khai thuế tài nguyên
  • Vào phân hệ Thuế. Chọn Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN).
  • Chọn kỳ tính thuế.
  • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai thuế tài nguyên.
  • Nhập thông tin vào tờ khai, sau đó nhấn <<Cất>>. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.


Xem thêm