Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép xoá các bản ghi trên danh sách nhật ký truy cập.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, chọn chức năng Xoá trên thanh công cụ:
 
  • Nhập thời gian các bản ghi sẽ bị xóa, sau đó nhấn Đồng ý => hệ thống sẽ xoá toàn bộ bản ghi nhật ký truy cập phát sinh trước ngày đã chọn.

Lưu ý: Trường hợp muốn lưu lại các bản ghi nhật ký truy cập trước khi xoá, tích chọn thông tin Sao lưu => khi đó hệ thống sẽ lưu lại các bản ghi bị xoá dưới định dạng file .xml và có thể xem lại bằng cách sử dụng chức năng Mở tệp nhật ký trên thanh công cụ. Xem cách Mở tệp nhật ký tại đây.Xem thêm