Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents

IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép lấy lại mật khẩu đăng nhập trong trường hợp quên mật khẩu
2. Các bước thực hiện:
Trường hợp 1: Người dùng ADMIN quên mật khẩu

Trường hợp 2: Người dùng không phải ADMIN quên mật khẩu
Xem thêm